navbar-background

Η ΙΔΕΑ

Καταστατικό

Καταστατικό

22 Jun 2018 | 14:56

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 1
Επωνυμία – Έδρα – Έμβλημα – Σφραγίδα


Το πολιτικό Κόμμα με την επωνυμία «ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΤ.ΡΙ.Ε.» ιδρύθηκε στην Θεσσαλονίκη την 22α Ιουνίου 2018. Η έδρα του βρίσκεται στην Αθήνα.

Έμβλημά του είναι αριθμός κιόνων και μισό αστέρι, τα οποία αντιπροσωπεύουν τον Παρθενώνα και τον δεκαεξάκτινο ήλιο της Βεργίνας αντίστοιχα.

Η σφραγίδα του Κόμματος είναι κυκλική, φέρει το όνομα του Κόμματος και το έμβλημά του.

 

Άρθρο 2
Σκοπός – Λειτουργία

Η Πατριωτική Ριζοσπαστική Ένωση είναι ένα πολιτικό κίνημα που σκοπό έχει την ανάδειξη των θεμελιωδών αρχών της ιδρυτικής διακύρηξης της, την αξιοπρέπεια, την ελευθερία, τη φιλοπατρία, τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την ισονομία και την αξιοκρατία. Επιθυμεί να είναι ο εκφραστής όλων αυτών που έχουν σκοπό και θέληση να αγωνιστούν ώστε να μην χαθεί το Έθνος μας, σπάζοντας τα κομματικά δεσμά που κρατούν την πατριωτικά σκεπτόμενη πλειοψηφία παραδοσιακά ενοχική και σιωπηλή και την πατρίδα μας σε τέλμα.

Η Πατριωτική Ριζοσπαστική Ένωση λειτουργεί με δημοκρατικές διαδικασίες, προβάλοντας τις αρχές της ελευθερίας της έκφρασης, της συμμετοχής σε όλες τις διαδικασίες και τα όργανα του κόμματος, της διαβούλευσης με τον ελληνικό λαό και της συλλογικότητας στη λήψη και υλοποίηση των αποφάσεων και των πολιτικών.

 

Άρθρο 3
Μέλη

3.1 Προϋποθέσεις εγγραφής μέλους:
Μέλος της ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ μπορεί να γίνει κάθε Έλληνας πολίτης και κάθε Έλληνας πολίτης άλλου κράτους, ο οποίος έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και αποδέχεται τις αρχές του Κόμματος.

3.2 Διαδικασία εγγραφής μέλους:
Η εγγραφή μέλους γίνεται κατόπιν γραπτής αίτησης στα γραφεία του Κόμματος ή κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα του. Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος, κατόπιν γραπτής εισηγήσεως στον Πρόεδρο, αποφασίζει για την έγκριση ή μη της εγγραφής ενός μέλους.

Η τελική έγκριση όσων αιτήθηκαν ηλεκτρονικά, πραγματοποιείται με φυσική παρουσία αυτών, στα κατά τόπους γραφεία του κόμματος ή στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης.

3.3 Οργάνωση τοπικών ομάδων:
Τα μέλη οργανώνονται σε τοπικές ομάδες βάσει του τόπου κατοικίας τους. Οι τοπικές ομάδες θέτουν υπ’ όψιν των κεντρικών οργάνων του Κόμματος ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες, επικοινωνούν τις θέσεις, προτείνουν και συμμετέχουν στις δράσεις τοπικού και εθνικού ενδιαφέροντος. 

3.4 Οργάνωση Νεολαίας
Οι νέοι του Κόμματος, ηλικίας από 15 έως 32 ετών, συγκροτούν την Οργάνωση Νεολαίας, με στόχο την έκφραση και ενεργό συμμετοχή των νέων στην πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας. 

3.5 Μέλη του κόμματος που διαμένουν στο εξωτερικό:
Τα μέλη του Κόμματος που βρίσκονται στο εξωτερικό δύνανται να παρακολουθούν τις συνελεύσεις του Κόμματος μέσω του διαδικτύου και να διατυπώνουν τις απόψεις τους μέσω τηλεδιάσκεψης ή κάθε άλλου πρόσφορου μέσου.

3.6 Δικαιώματα μέλους:
Το μέλος είναι υποχρεωμένο να συμμετέχει στο σύνολο της πολιτικής ζωής του Κόμματος, στην συζήτηση και λήψη των αποφάσεων και στην εκλογή των οργάνων του.

3.7 Οικονομικές υποχρεώσεις μέλους:
Κάθε μέλος υποχρεούται σε μηνιαία συνδρομή, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται και θα αναπροσαρμόζεται από την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

3.8 Άλλες υποχρεώσεις:
Τα μέλη οφείλουν να τηρούν τις αρχές και να προωθούν τους στόχους του Κόμματος, καθώς και να έχουν ενεργό ρόλο στις δράσεις και εκδηλώσεις του. Περαιτέρω, έχουν την υποχρέωση σε δημόσιες εκδηλώσεις και λόγο, να τηρούν απαρέγκλιτα τις θέσεις, την ιδεολογία, το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό του κόμματος.

3.9 Απώλεια της ιδιότητας του μέλους:
Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται με δύο τρόπους:
α) οικειοθελώς, με γραπτή δήλωση του μέλους,
β) με διαγραφή που επιβάλλεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο σε περίπτωση που το μέλος παραβιάζει την ιδρυτική διακύρηξη, το καταστατικό και τους κανονισμούς, συμπεριφέρεται ανάρμοστα και αντίθετα με τις αρχές και τις αξίες του Κόμματος, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση διάπραξης σοβαρού παραπτώματος. Το μέλος, τρεις (3) ημέρες τουλάχιστον πριν από την λήψη της απόφασης για την διαγραφή του, θα ενημερώνεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, προκειμένου να υποβάλλει προφορικώς ή/και γραπτώς τυχόν ενστάσεις του.

3.10 Λοιπά στοιχεία και λεπτομερείς οργάνωση του κόμματος αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος συντάσσεται απο την Εκτελεστική Επιτροπή, εγκρίνεται από το Πολιτικό Συμβούλιο, τα οποία περιγράφονται στα άρθρα 5.3 και 5.4 αντίστοιχα του παρόντος.

 

Άρθρο 4
Οικονομικοί πόροι του Κόμματος

Οι οικονομικοί πόροι του Κόμματος προέρχονται, εκτός από τις τακτικές συνδρομές των μελών και από έκτακτες εκούσιες εισφορές, δωρεές, δάνεια, μερίσματα, τόκους, έσοδα από εκμετάλλευση  κινητής ή ακίνητης περιουσίας και κληρονομιές.

Το Κόμμα μπορεί να αναπτύσσει χρηματοοικονομική δραστηριότητα, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυσή του για την επίτευξη των σκοπών που μνημονεύονται στο παρόν καταστατικό, καθώς και να αποκτά έσοδα από ευρωπαϊκές, εθνικές επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις, δωρεές και επιχορηγήσεις των δημόσιων υπηρεσιών και δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων εσωτερικού και εξωτερικού, που παρέχονται για την υποστήριξη του σκοπού του.

Όλες οι παραπάνω οικονομικές δραστηριότητες εκτελούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και περιβάλλονται από καθεστώς πλήρους διαφάνειας.

 

Άρθρο 5
Όργανα Διοικήσεως

5.1 Πρόεδρος Κόμματος


5.1.α Εκλογή Προέδρου

Ο Πρόεδρος εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή με φανερή ψηφοφορία σε μία και μόνο συνεδρία. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται αμέσως μεταξύ των ισοψηφησάντων. Κατά την δεύτερη ψηφοφορία εκλέγεται Πρόεδρος αυτός που έλαβε τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.

Αμφισβήτηση του Προέδρου γίνεται με απόφαση των 3/5 του συνόλου των μελών του Κεντρικού Συμβουλίου.

5.1.β Αρμοδιότητες Προέδρου

Ο Πρόεδρος αποτελεί τον αυθεντικό εκφραστή, θεματοφύλακα και εγγυητή των θέσεων του Κόμματος και αντιπροσωπεύει τη δεοντολογία, την πολιτική και τη στρατηγική του πολιτειακού φορέα της ΠΑΤ.ΡΙ.Ε.

Προς τούτο:

1) Εκπροσωπεί το Κόμμα σε όλες του τις εκδηλώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.
2) Εκφράζει τις αρχές, θέσεις και κατευθύνσεις του Κόμματος.
3) Προΐσταται όλων των οργάνων διοικήσεως, συντονίζει και οργανώνει τη λειτουργία του Κόμματος και εποπτεύει τη σωστή εφαρμογή και τήρηση των αποφάσεων που λαμβάνονται.
5) Συγκαλεί τακτικά και έκτακτα τις συνεδριάσεις των οργάνων του Κόμματος.
8) Διορίζει εκπροσώπους του Κόμματος προς εκτέλεση αρμοδιοτήτων του και εκπροσώπηση του ιδίου, καθώς και για την αναπλήρωσή του.
9) Εκπροσωπεί το Κόμμα ενώπιον πάσης Αρχής.
Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Προέδρου του Κόμματος.

5.1.γ Θητεία Προέδρου

Ο Πρόεδρος εκλέγεται για μέγιστη 4ετή θητεία.

5.2 Κεντρική Επιτροπή

Η Κεντρική Επιτροπή είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο λήψης αποφάσεων για την εύρυθμη λειτουργία του κόμματος. Εκλέγεται κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, με κάλπη και ενιαίο ψηφοδέλτιο από το συνέδριο του κόμματος. Αποτελείται από εβδομήντα (70) μέλη, συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το μήνα και έκτακτα, εφόσον το ζητήσει ο Πρόεδρος για σπουδαίο λόγο, κατόπιν προσκλήσεως που απευθύνει στα μέλη του προ σαράντα οκτώ (48) ωρών ενημερώνοντάς τα για τα υπό συζήτηση θέματα της έκτακτης συγκλήσεως ή εάν το ζητήσουν εγγράφως τα 2/3 των μελών. Η Κεντρική Επιτροπή έχει απαρτία, όταν είναι παρόντα το 50% + 1 των μελών του. Σε περίπτωση αδυναμίας φυσικής, αυτοπρόσωπης παρουσίας για σπουδαίο λόγο, κατ’ εξαίρεση, το μέλος που απουσιάζει δύναται να τοποθετηθεί επί των ζητημάτων της ημερήσιας διάταξης μέσω τηλεδιάσκεψης ή κάθε άλλου πρόσφορου τεχνολογικού μέσου.  Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας λαμβάνεται υπόψη η ψήφος του Προέδρου.    

5.3 Πολιτικό Συμβούλιο

Το Πολιτικό Συμβούλιο (Π.Σ.) είναι 11μελές συμβουλευτικό όργανο, με δυνατότητα διεύρυνσης με απόφαση του ιδίου. Συγκροτείται από τον Πρόεδρο και εννέα (9) μέλη τα οποία συμμετέχουν σε αυτό εξ αιτίας της ιδιότητας ή του αξιώματός τους (ex officio) με διετή θητεία. Το εντέκατο μέλος εκτελεί χρέη Γραμματέα του Συμβουλίου και είναι ο Δντης του Πολιτικού Γραφείου του Προέδρου ή μέλος αυτού.
Συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το μήνα και εκτάκτως για σπουδαίο λόγο κατόπιν προσκλήσεως που απευθύνει ο Πρόεδρος στα μέλη. Σε περίπτωση υποβολής πρότασης μομφής κατά μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου, για την λήψη της απόφασης αποβολής του μέλους κατά το οποίου υποβλήθηκε, απαιτείται πλειοψηφία 2/3 των μελών του Π.Σ. 

5.4 Εκτελεστική Επιτροπή

Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του πολιτικού φορέα και διορίζεται από τον Πρόεδρο του κόμματος. Συγκροτείται από εννέα (9) μέλη με διετή θητεία, υλοποιεί τις αποφάσεις του Προέδρου και της Κεντρικής Επιτροπής και φέρει το τεκμήριο αρμοδιότητας για όλα τα θέματα που δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων οργάνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

Η τυπική της σύνθεση είναι όπως παρακάτω:

- Εκτελεστικός Διευθυντής
- Γραμματέας
- Οικονομικός Διευθυντής
- Υπεύθυνος γραφείου τύπου – δημοσίων σχέσεων
- Υπεύθυνος οργανωτικού και κινητοποιήσεων
- Υπεύθυνος ιδεολογικής καθοδήγησης
- Υπεύθυνος νεολαίας
- Υπεύθυνος γυναικών
- Υπεύθυνος τοπικής αυτοδιοίκησης

Επιπλέον αρμοδιότητες αναγράφονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του κόμματος.

5.5 Πειθαρχικό Συμβούλιο

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο το οποίο επιμελείται θέματα που άπτονται της δικαιοσύνης, διενεργώντας τον απαραίτητο έλεγχο σε κάθε περίπτωση (in concreto) διεξοδικά και αμερόληπτα. Απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων το πρώτο μέλος είναι ένας εκ των Αντιπροέδρων, το έτερο ο Εκτελεστικός του Διευθυντής Κόμματος και το τρίτο είναι μέλος του πολιτικού φορέα και πτυχιούχος Νομικής, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου. 

5.6  Γενικός Διευθυντής Κόμματος και Λοιπά όργανα

Ο Γενικός Διευθυντής Κόμματος διορίζεται από τον Πρόεδρο. Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος προΐσταται της Γενικής Διεύθυνσης του Κόμματος, εποπτεύει την καλή λειτουργία και συντονισμό των διοικητικών υπηρεσιών του Κόμματος και προβαίνει σε σχετικές προτάσεις και εισηγήσεις προς τον Πρόεδρο του Κόμματος και την Κεντρική Επιτροπή για την πλέον εύρυθμη οργάνωση και λειτουργία του κόμματος.

 

Άρθρο 6
Συνέδριο του κόμματος

Είναι τακτικό κάθε τέσσερα χρόνια και έκτακτο με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με υπερισχυμένη πλειοψηφία των 3/4 του συνόλου της.


Το συνέδριο εκλέγει την Κεντρική Επιτροπή και αναπροσαρμόζει, κατόπιν απόλυτης ψηφοφορίας, τις κεντρικές πολιτικές του κόμματος.


Μέχρι την εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής από το συνέδριο, ο Πρόεδρος του κόμματος έχει τη δυνατότητα να διορίσει προσωρινά, Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.


6.1 Τροποποίηση του Καταστατικού γίνεται μόνο κατόπιν αποφάσεως των 3/4 των μελών της Κεντρικής Επιτροπής.


6.2 Για οποιοδήποτε ζήτημα που δεν καλύπτεται από το Καταστατικό αποφασίζει, στα πλαίσια των γενικών αρχών του Κόμματος,  ο Πρόεδρός του.


Άρθρο 8
Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή


Ορίζεται προσωρινή διοικούσα Επιτροπή του Κόμματος μέχρι την πλήρωση των οργάνων που περιγράφονται στο παρόν. Αποτελείται από 6 μέλη που θα εκπροσωπούν το Κόμμα και συγκροτείται από τους κάτωθι:

1. Ελευθέριος Συναδινός, Πρόεδρος
2. Δημήτριος Γληνός, Γενικός Διευθυντής
3. Ιωάννης Μαλανδρής, Γραμματέας
4. Ζώης Κολιός
5. Πέτρος Τασιός
6. Δημήτριος Κουκούτσης

Ακολουθούν υπογραφές